گواهینامه ها

 • سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • نام گواهینامه: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • تاریخ اخذ: 1395/07/18
 • نمایندگی رسمی فروش Cross Point در ایران
  • نام گواهینامه: نمایندگی رسمی فروش Cross Point در ایران
  • تاریخ اخذ: 1391/06/02
 • نمایندگی رسمی FlexWhatch در ایران
  • نام گواهینامه: نمایندگی رسمی FlexWhatch در ایران
  • تاریخ اخذ: 1392/12/14
 • اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
  • نام گواهینامه: اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
  • تاریخ اخذ: 1395/07/13
 • نمایندگی رسمی فروشSEWOO در ایران
  • نام گواهینامه: نمایندگی رسمی فروشSEWOO در ایران
  • تاریخ اخذ: 1395/05/05

عضویت در خبرنامه: